เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 80 เปอร์เซนต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นไม่ใช้ที่สาธารณะ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ อบต. ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ในแผนงานพัฒนาท้องถิ่นแล้วการประปา

การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า มีกิจการประปาสามารถให้บริการได้ครอบคลุม ทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือบางช่วงน้ำดิบสำหรับผลิตประปามีน้อย จึงทำให้เกิดการขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง แก้ปัญหาโดยการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลสาธารณะเพื่อมาทดแทน แต่เนื่องจากพื้นที่สำหรับขุดเจาะน้ำบาดาลไม่ใช่ที่สาธารณะ จึงเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน
0.02s. 0.50MB