นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 379 คน

เยี่ยมชม 46,887 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15-59 ปีเต็ม ร้อยละ 100 อ่าน เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 0.00 เด็กอายุ 6-14 ปี ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ตารางแสดงระดับการศึกษา (ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล ปี 2562)
การศึกษา ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
ไม่เคยศึกษา 87 69 156
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 70 60 130
ต่ำกว่าชั้นประถม 184 195 379
ประถม 1,570 1,743 3,313
ม.ต้น 607 461 1,068
ม.ปลาย 444 475 919
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. 111 78 189
ป.ตรี หรือเทียบเท่า 253 438 691
สูงกว่าปริญญาตรี 21 28 49
รวม3,347 3,547 6,894

ตารางแสดงข้อมูลสถานศึกษาและจำนวนนักเรียนในพื้นที่ตำบลลานบ่า
ศพด. / โรงเรียน จำนวนครูผู้สอน (คน) จำนวนนักเรียน (คน)
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลานบ่า 3 39
2. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลลานบ่า
2.1 โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน 6 42
2.2 โรงเรียนบ้านจางวาง 3 18
2.3 โรงเรียนบ้านท่าขาม 15 127
2.4 โรงเรียนบ้านนครเดิด 3 9
2.5 โรงเรียนบ้านร่องดู่ 3 24
2.6 โรงเรียนบ้านลานบ่า 6 38
รวม39 297


สาธารณสุข

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่เป็นปัญหาเรื้อรังของประชากรในชุมชน 3 อันดับแรก ได้แก่ โรคความดัน ภูมิแพ้ เบาหวาน ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ไขปัญหา คือ หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอและประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ

กลุ่ม/หน่วยงานด้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
- รพ.สต. ลานบ่า
- สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านงิ้วงาม
จำนวน 2 แห่ง
ศูนย์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ลานบ่า จำนวน 1 แห่ง
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) จำนวน 187 คน

สถานที่/ศูนย์ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และช่วยเหลือเบื้องต้น

ตู้ยามตำรวจ จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ลานบ่า จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์ อปพร. อบต.ลานบ่า จำนวน 1 แห่ง

-สมาชิก อปพร. จำนวน 175 คนศาสนา
ศาสนาพุทธ จำนวน 7,461 คน คิดเป็นร้อยละ 99.52
ศาสนาคริสต์ จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 0.46
อื่น (ไม่ระบุ) จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.01

มีวัด 7 แห่ง สำนักสงฆ์ 5 แห่ง รวม 12 แห่ง ดังนี้

1. วัดใหม่ประทานพร หมู่ที่ 3
2. วัดเทพประทานพร หมู่ที่ 4
3. สำนักปฏิบัติธรรมท่าทอง (บ้านท่าขาม) หมู่ที่ 5
4. วัดโพธิ์กลาง หมู่ที่ 7
5. วัดเกาะสวรรค์ หมู่ที่ 8
6. วัดเวฬุวัน หมู่ที่ 9
7. วัดนครเดิด หมู่ที่ 10
8. วัดพรศรัทธาราม หมู่ที่ 11
9. สำนักสงฆ์หมื่นแก้วทุ่งนาทาม หมู่ที่ 11
10. สำนักสงฆ์ราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 12
11. สำนักสงฆ์เทพนิมิตพัฒนาราม หมู่ที่ 14
12. วัดราชธานี หมู่ที่ 16

ประเพณีและงานประจำปี

1. ประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน
2. ทำบุญเบิกบ้าน เดือนพฤษภาคม
3. งานบวงสรวงเจ้าแม่สิงขรเทวี เดือนพฤศจิกายน
4. ประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน
5. วันเข้าพรรษา ออกพรรษา ช่วงเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน


ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ตำบลลานบ่ามีภาษาถิ่น เรียกว่า ภาษาหล่มสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

สินค้าของฝากของตำบลลานบ่าที่ขึ้นชื่อ คือ ส้มโอ

เปลี่ยนภาษา