เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

ปัจจุบันตำบลลานบ่ามีเส้นทางคมนาคม ดังนี้
ถนน ในเขตตำบลมีเส้นทางคมนาคม ผิวจราจรเป็นแบบลาดยางและเทคอนกรีตแล้วร้อยละ ๗๐

โดยมีเส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้
ถนนสายหลักที่ติดต่อกับอำเภอ ลาดยางแล้ว คือ ถนนสายโนนทอง - จางวาง
ถนนสายหลักที่ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ได้แก่

สายลานบ่า - ดงขวาง
สายงิ้วงาม - คลองเหมืองไทย
สายงิ้วงาม - ปากดุก
สายร่องดู่ – ร่องกอก

ถนนในความรับผิดชอบของท้องถิ่น (อบต.ลานบ่า) แบ่งตามสภาพถนนดังนี้
1. ถนนลาดยาง ระยะทาง 3.259 กิโลเมตร
2. ถนนคอนกรีต ระยะทาง 23.907 กิโลเมตร
3. ถนนลูกรัง ระยะทาง 5.232 กิโลเมตร
4. ถนนแอลฟัลท์ติก ระยะทาง 3.259 กิโลเมตร

สะพาน
สะพานคอนกรีต จำนวน 13 แห่ง
สะพานเหล็ก จำนวน 2 แห่ง
สะพานสลิง จำนวน 2 แห่ง


ขนส่งมวลชน

ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการย่อยของสำนักงานไปรษณีย์หล่มสัก 1 แห่ง (ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16) และการขนส่งเอกชน KERRY
0.02s. 0.50MB