นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 191 คน

เยี่ยมชม 46,865 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

ปัจจุบันตำบลลานบ่ามีเส้นทางคมนาคม ดังนี้
ถนน ในเขตตำบลมีเส้นทางคมนาคม ผิวจราจรเป็นแบบลาดยางและเทคอนกรีตแล้วร้อยละ ๗๐

โดยมีเส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้
ถนนสายหลักที่ติดต่อกับอำเภอ ลาดยางแล้ว คือ ถนนสายโนนทอง - จางวาง
ถนนสายหลักที่ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ได้แก่

สายลานบ่า - ดงขวาง
สายงิ้วงาม - คลองเหมืองไทย
สายงิ้วงาม - ปากดุก
สายร่องดู่ – ร่องกอก

ถนนในความรับผิดชอบของท้องถิ่น (อบต.ลานบ่า) แบ่งตามสภาพถนนดังนี้
1. ถนนลาดยาง ระยะทาง 3.259 กิโลเมตร
2. ถนนคอนกรีต ระยะทาง 23.907 กิโลเมตร
3. ถนนลูกรัง ระยะทาง 5.232 กิโลเมตร
4. ถนนแอลฟัลท์ติก ระยะทาง 3.259 กิโลเมตร

สะพาน
สะพานคอนกรีต จำนวน 13 แห่ง
สะพานเหล็ก จำนวน 2 แห่ง
สะพานสลิง จำนวน 2 แห่ง

ขนส่งมวลชน

ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการย่อยของสำนักงานไปรษณีย์หล่มสัก 1 แห่ง (ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16) และการขนส่งเอกชน KERRY

การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 80 เปอร์เซนต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นไม่ใช้ที่สาธารณะ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ อบต. ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ในแผนงานพัฒนาท้องถิ่นแล้ว


การประปา

การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า มีกิจการประปาสามารถให้บริการได้ครอบคลุม ทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือบางช่วงน้ำดิบสำหรับผลิตประปามีน้อย จึงทำให้เกิดการขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง แก้ปัญหาโดยการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลสาธารณะเพื่อมาทดแทน แต่เนื่องจากพื้นที่สำหรับขุดเจาะน้ำบาดาลไม่ใช่ที่สาธารณะ จึงเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน

เปลี่ยนภาษา