นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 151 คน

เยี่ยมชม 46,837 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลลานบ่า มีหมู่บ้านทั้งหมด 18 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีระยะทางห่างจากอำเภอหล่มสัก ประมาณ 15 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลหนองไขว่, ตำบลปากดุก อำเภอหล่มสัก
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลบุ่งคล้า, ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลปากดุก อำเภอหล่มสัก
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลน้ำชุน, ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก

ลักษณะภูมิอากาศ

ตำบลลานบ่าอยู่ในพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 144 เมตร ลักษณะอากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม ลักษณะอากาศจะร้อนและแห้งแล้ง บ้างครั้งเกิดพายุฤดูร้อนทำให้เกิดฝนตก อากาศร้อนมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35-39 องศาเซลเซียส
ฤดูฝนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 911.20 มิลลิเมตร
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็น ฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาว อุณภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 10-15 องศาเซลเซียส

** ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561


จำนวนประชากรในตำบล

จำนวนประชากรแยกรายหมู่บ้าน (ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล ปี 2562)

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านโนนทอง 129 151 280 81
2บ้านหนองโก 172 186 358 114
3บ้านวังโป่ง 191 212 403 94
4บ้านร่องดู่ 199 209 408 103
5บ้านท่าขาม 252 271 523 117
6บ้านลานบ่า 209 213 422 213
7บ้านจางวาง 195 237 432 129
8บ้านคลองสีฟัน 317 323 640 155
9บ้านคลองบง 106 99 205 66
10บ้านดงเหมือง 154 152 306 122
11บ้านงิ้วงาม 250 238 488 122
12บ้านท่าใหม่ 172 180 352 79
13บ้านไทรหย่อน 196 206 402 97
14บ้านไร่พัฒนา 257 267 524 145
15บ้านหนองปักแรด 62 69 131 33
16บ้านลานบ่าพัฒนา 234 260 494 126
17บ้านสักหลง 93 95 188 46
18บ้านจางวางพัฒนา 159 179 338 107
รวม3,347 3,547 6,894 1,852
เปลี่ยนภาษา