เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายในกองสวัสดิการสังคม160
การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1987
การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายในกองช่าง1286
การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายในกองคลัง145
การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายในสำนักงานปลัด อบต.141
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ การแบ่งงานส่วนราชการภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562146

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB