เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต.127
แบบคำร้องทั่วไป141
แบบฟอร์ม บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน)148
แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิช (ยกเลิก)439
แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง)438
แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)538
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์169
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น153
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ160
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ143
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์140
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่1, ง และ จ ลักษณะที่1)141
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม มาตรา 21 154
การรับชำระภาษีป้าย143
การจดทะเบียนพาณิชย์748
สรุปผลการประเมินความพึงพอต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ 110
ผลประเมินความพึงพอใจของผู้มาติดต่อขอรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า153
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน17
การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายในกองสวัสดิการสังคม144
การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1596

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB