เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563140
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 11106
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น162
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632142
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)055
ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ127
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล123
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล126
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563162
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563161
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562042
แผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ. 2561-2565)18
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562142
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตาบลลานบ่า พ.ศ. 2562 – 2565 147
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2560134
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560133
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)131
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563157

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB