เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล129
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล134
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)150
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563165

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB