เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • พันจ่าตรีมานะ จันคณา

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า

 • นางสาวพรพเยาว์ คชลัย

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่าสำนักปลัด

 • นายนาวิน น้อยนันท์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวจันทนา นัยนาพิศุทธิ์

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาวปริชาติ หนาแน่น

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวจุฑารัตน์ กรอยู่

  นิติกร

 • นางสาวกัลยากร เนื่องวัง

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • จ่าเอกนาวิน เพชรดี

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายนรินทร์ แก้วทาสี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายคมสัน แก่นนาค

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายโอภาส สุขมา

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวอาภาภรณ์ นงภา

  คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • นางสุทธภา ชัยโต

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นักวิชาการพัสดุ

 • นางสาววิภา ลุณริลา

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางเนืองนิตย์ เลิศวิทยสกุล

  นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)

 • นายศรัณญู ปันนา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

 • นายพนาไพร คงทนแท้

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายสุขเกษม เสาแก้ว

  นายช่างโยธา

 • นางนิชกุล น้อยนันท์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองการศึกษาฯ

 • นางสาวญาดา ชาวเรือหัก

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • นางสาวกาญจนา อินทรา

  นักวิชาการศึกษา

 • นางปราณี พัลละดี

  ครู คศ.1

 • นางทิพรัตน์ จันทร์เที่ยง

  ครู คศ.1

 • นางมุกดา สารมะโน

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวรมัณยา พ้วยเป้

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวจีรนันท์ มาลาด

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นางอารีย์ เรืองอยู่

  นักพัฒนาชุมชน

0.02s. 0.75MB