เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  • นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร

    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า

  • นางนัชชา วงษ์ภูงา

    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า

  • นายเกรียงศักดิ์ อุ่นเรือน

    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า0.01s. 0.50MB