นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 55 คน

เยี่ยมชม 58,085 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายมานพ กุญชร

  ประธานสภา อบต.ลานบ่า

 • นายเผ่า อ้นที

  รองประธานสภา อบต.ลานบ่า

 • พ.จ.ต.มานะ จันคณา

  เลขานุการสภา อบต.ลานบ่าสมาชิกสภา

 • นายคำพุฒ จันทร์ต้น

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

 • นางแสงรวีิ ด้วงคำ

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

 • นายอังคาร สิงห์ทะโล

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

 • นายเสด นันตวงค์

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

 • นายเข็มทอง หาญแก้ว

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

 • นายบุญชู วงชาเลื่อน

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

 • นายแก่น ประทุมตา

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสมพร พลโท

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

 • นายสาคร สายทองมาก

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

 • นางแป คำวิเศษ

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

 • นางสมเพียร แก่นนาค

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

 • นายสมัย เหง้าใหม่

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

 • นางพิชญา สายัญ

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

 • นายสำราญ นกแก้ว

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

 • นางสมคิด แก่นนาค

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

 • นายสุเทพ ทองศรี

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

 • นางบุญหลาย ติ๊บอ้าย

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

 • นายอำนาจ โนนสิงห์

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

 • นางเผ่า อ้นที

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

 • นางพิมพา หมื่นแก้ว

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

 • นายอุทิศ พูลยอด

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

 • นายสงบ สายทองมาก

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12

 • นายวิรัตน์ จงทัน

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13

 • นางไพรัตน์ ชาตรี

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13

 • นายนิพล นาดี

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14

 • นายลักษณ์ มักคะวิน

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14

 • นายบุญเหลือ วันพุธ

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15

 • นายแมน สักพุ่ม

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15

 • นายมานพ กุญชร

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16

 • นางสมบัติ อุทธบูรณ์

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16

 • นายคำสิงห์ สักพุ่ม

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17

 • นายประกอบ พูลยอด

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17

 • นายธงชัย พูลนาค

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 18

 • นางประกายรัตน์ มหาชนะกุล

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 18เปลี่ยนภาษา