เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

คำขวัญ


“ บูชาพระนางสิงขรเทวี แหล่งโบราณคดีเมืองนครเดิด เชิดชูประเพณีล้ำค่า
ที่ตั้งท่าอากาศยานจังหวัดเพชรบูรณ์ ส้มโอหวานจักสานหัสถกรรม
น้อมนำเกษตรพอเพียง หล่อเลี้ยงชุมชนเข้มแข็ง ”

วิสัยทัศน์


“ ลานบ่าเป็นชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีความรู้สร้างสรรค์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาเกษตรปลอดภัย
สืบสานประเพณีท้องถิ่น และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ”พันธกิจ


1. การประสานและพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ทั่วถึงและเพียงพอ

2. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ เกษตรอินทรีย์ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุขชุมชน การสังคมสงเคราะห์ และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. การพัฒนาการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์


องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นจุดมุ่งหมายและความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เป็นองค์องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง โดยได้มีการรวมรวมปัญหา ความต้องการ ประเด็นพัฒนาจากการประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและการกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
0.02s. 0.50MB