นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 204 คน

เยี่ยมชม 46,868 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

คำขวัญ

“ บูชาพระนางสิงขรเทวี แหล่งโบราณคดีเมืองนครเดิด เชิดชูประเพณีล้ำค่า
ที่ตั้งท่าอากาศยานจังหวัดเพชรบูรณ์ ส้มโอหวานจักสานหัสถกรรม
น้อมนำเกษตรพอเพียง หล่อเลี้ยงชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์

“ ลานบ่าเป็นชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีความรู้สร้างสรรค์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาเกษตรปลอดภัย
สืบสานประเพณีท้องถิ่น และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ”
พันธกิจ

1. การประสานและพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ทั่วถึงและเพียงพอ
2. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ เกษตรอินทรีย์ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุขชุมชน การสังคมสงเคราะห์ และการรักษาความสงบเรียบร้อย
6. การพัฒนาการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


ยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นจุดมุ่งหมายและความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เป็นองค์องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง โดยได้มีการรวมรวมปัญหา ความต้องการ ประเด็นพัฒนาจากการประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและการกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
เปลี่ยนภาษา