นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 170 คน

เยี่ยมชม 46,863 คน

บทบาทและอำนาจหน้าที่
กดแถบสีฟ้าด้านล่างเพื่อดูบทบาทและอำนาจหน้าที่แต่ละส่วนงาน

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

1.องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

2.องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
- จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
- รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
- รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
- ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
- ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- คุ้งครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

3.องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
- ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
- ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
- ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
- ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
- ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
- ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
- บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
- การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
- หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ให้ตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
- กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
- การท่องเที่ยว
- การผังเมือง

1. งานบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
งานสารบรรณ
งานรัฐพิธี
งานข้อมูลข่าวสารทั่วไป
งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยสถานที่ราชการ
งานตรวจสอบภายใน
งานประชาสัมพันธ์
งานอาคารสถานที่
งานสนับสนุนและบริการประชาชน
งานบริหารงานบุคคล

- งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ

- งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

2. งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผนพัฒนา
งานวิชาการ
งานงบประมาณ
งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
งานจัดทำข้อบังคับงบประมาณ
งานโครงการอินเตอร์เน็ต
งานเตรียมเอกสารพิจารณาที่ใช้ประกอบการวางแผน
งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
งานประชาสัมพันธ์องค์กร
งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล
งานประสานโครงการฝึกอบรม
งานตรวจติดตามการดำเนินการตามข้อบัญญัติและประเมินผลโครงการ

3. งานกฎหมายและคดี
งานกฎหมายและคดี
งานนิติกรรมและสัญญา
การดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
งานร้องเรียนร้องเรียนและอุทธรณ์
งานระเบียบการคลัง
งานข้อบัญญัติและระเบียบของ อบต.
งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่ประชาชน
งานนิติการ
งานตราข้อบัญญัติ
งานกิจการพาณิชย์
งานป้องกันและบำบัดโรค
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน
จัดทำร่างข้อบังคับตำบลตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบล
- งานดำเนินการรับ ดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
- งานดำเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
- งานเกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญา การฟ้องร้องดำเนินคดีขององค์การบริหารส่วนตำบล
- งานธุรการ งานสารบรรณและงานบันทึกข้อมูล

4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับภัยต่างๆ
- งานกู้ภัยต่างๆ
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย

5. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
- งานควบคุมโรค

6. งานกิจการสภา
งานระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา
งานการประชุมสภา
งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา
งานการประชุมกลุ่มพลังมวลชนอื่นๆ งานอำนวยการและประสานราชการ
งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา
งานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
งานข้อมูลการเลือกตั้ง
งานชุมชนสัมพันธ์

1. งานการเงินและบัญชี
- งานเกี่ยวกับการเบิกจ่าย รับ นำส่ง และการเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน
- งานเกี่ยวกับตรวจสอบใบสำคัญ ตรวจฏีกาเบิกเงิน
- งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินสวัสดิการอื่นๆ
- งานคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- งานจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ
- งานควบคุมเงินรายได้ รายจ่าย
- งานตรวจสอบบัญชี
- งานจัดทำงบประมาณและฐานะทางการเงิน
- งานวิชาการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
-งานธุรการ งานสารบรรณและงานบันทึกข้อมูล

2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานตรวจสอบการหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์องค์การบริหารส่วนตำบล
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
- งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้
- งานสำรวจและจัดทำแผนที่ภาษี
-งานธุรการ งานสารบรรณและงานบันทึกข้อมูล

3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ
- งานซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์
- งานวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
- งานทะเบียน พัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินต่างๆ
- งานควบคุมตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
- งานรายงานทรัพย์สินประจำปี

1. งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน งานก่อสร้าง งานปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ
- งานสำรวจ ออกแบบ และจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
- งานออกแบบและเขียนแบบการก่อสร้าง
- งานธุรการ งานสารบรรณและงานบันทึกข้อมูล

2. งานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
- งานวิศวกรรม งานประมาณราคา
- งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง
- งานสำรวจแผนที่ การกำหนด/การวางผังพัฒนาเมือง
- งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง

3. งานประสานสาธารณูปโภค
- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานประปา
- งานการระบายน้ำ

1. งานส่งเสริมการศึกษา
- งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและมัธยม
- งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนชุมชน
- งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเด็กและเยาวชนและเครือข่ายทางการศึกษา
-งานธุรการ งานสารบรรณและงานบันทึกข้อมูล

2. งานศาสนาและวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
- งานส่งเสริมสนับสนุนกิจการศาสนา
- งานส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. งานส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
- งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว
- งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา
- งานบริหารโครงการฝึกสอน ฝึกซ้อม และการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด
- งานจัดหาและดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์กีฬา

1. งานสวัสดิการ พัฒนาชุมชน และพัฒนาชุมชน
-งานสงเคราะห์เด็ก และเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน ต่างๆ
-งานสงเคราะห์เด็กอนาถาไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน จรจัด ถูกทอดทิ้ง
-งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย และสติปัญญา
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
-งานจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และ กชช 2 ค
-งานจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน
-งานจัดทำแผนชุมชน
-งานจัดทำโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
-งานจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)
-งานการจัดตั้ง/ดูแลศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
-งานการจัดทำโครงการด้านเศรษฐกิจพอเพียง
-งานการจัดตั้ง/ดูแลห้องสมุดชุมชน
-งานการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
-งานการขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
-งานการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
-งานการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้

2. งานส่งเสริมอาชีพ การเกษตร และพัฒนาสตรี
-งานส่งเสริมอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
-งานพัฒนากลุ่มสตรีและอุดหนุนกลุ่มสตรี
-งานส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
-งานเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสและรายได้ของประชาชน

เปลี่ยนภาษา