เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลลานบ่า61 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจประจำตำบลลานบ่า เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019331 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (งานส่งน้ำบรรเทาความเดือดร้อน)227 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่องานบริการทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า4630 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณภายในหมู่บ้าน1728 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลลานบ่า1926 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เหตุเพลิงไหม้)1919 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณภายในหมู่บ้าน1816 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณภายในหมู่บ้าน2014 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยแล้ง-ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค)1513 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณภายในหมู่บ้าน149 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณภายในหมู่บ้าน198 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธี6225 มี.ค. 63
นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้ส่วนได้ส่วนเสีย3329 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2563 1795 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า16427 ม.ค. 63
ควบคุมภายใน11726 ธ.ค. 62
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 21817 ธ.ค. 62
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกรียติด้านสิ่งแวดล้อม "รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2562 ระดับประเทศ กลุ่ม S ชุมชนขนาดเล็ก ชุมชนบ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 12 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์"2444 ธ.ค. 62
ตรวจสอบภายใน14213 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB