เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563119 ก.ค. 63
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา แด่พระภิกษุสามเณร ตำบลลานบ่า183 ก.ค. 63
การประชุมพนักงาน คนงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานปลัดอบต.ลานบ่า 2622 มิ.ย. 63
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 1919 มิ.ย. 63
กิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส และปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรพยากรธรรมชาติ ณ บริเวณฝายแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 12 ตำบลลานบ่า 2518 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต.1518 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลลานบ่า311 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจประจำตำบลลานบ่า เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 20192531 พ.ค. 63
กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และป้องกันโรคไข้เลือดออก1727 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (งานส่งน้ำบรรเทาความเดือดร้อน)1727 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่องานบริการทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า6830 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณภายในหมู่บ้าน3128 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลลานบ่า3526 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เหตุเพลิงไหม้)3719 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณภายในหมู่บ้าน3416 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณภายในหมู่บ้าน3114 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยแล้ง-ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค)3213 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณภายในหมู่บ้าน229 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณภายในหมู่บ้าน288 เม.ย. 63
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี201 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB