เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ควบคุมภายใน6926 ธ.ค. 62
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 10717 ธ.ค. 62
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกรียติด้านสิ่งแวดล้อม "รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2562 ระดับประเทศ กลุ่ม S ชุมชนขนาดเล็ก ชุมชนบ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 12 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์"894 ธ.ค. 62
การประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการออกข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์5022 พ.ย. 62
การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 18 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์7422 พ.ย. 62
ตรวจสอบภายใน4013 พ.ย. 62
บริหารความเสี่ยง4813 พ.ย. 62
การลงพื้นที่ตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2562 รอบที่ 2 ระดับประเทศ พื้นที่ชุมชนบ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 12 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์8627 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB