เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่องานบริการทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า

แชร์

                     ตามข้อ 17 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิตอล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น

                    เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน ดังนี้

                   1. ห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่องานบริการทะเบียนพาณิชย์

                    2. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้มาติดต่องานบริการทะเบียนพาณิชย์

                    3. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 30 เมษายน 2563

  

 นางนภาภรณ์  วัชรินทรางกูร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB