เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2563

แชร์

             ด้วยสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศภายในเขตพื้นที่ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อันก่อให้เกิดเหตุรำคาญเป็นบริเวณกว้าง จนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28/1 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ประกอบกับข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่าจึงได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2563


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB