เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกรียติด้านสิ่งแวดล้อม "รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2562 ระดับประเทศ กลุ่ม S ชุมชนขนาดเล็ก ชุมชนบ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 12 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์"

แชร์

        ด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยนำแนวคิด "Zero Waste" หรือ "การจัดการขยะเหลือศูนย์" ตามหลัก 3Rs ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ได้ตัดสินชุมชนปลอดขยะระดับประเทศเรียบร้อยแล้ว 

        โดยชุมชนบ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการคัดเลือก เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2562 ระดับประเทศ ประเภทกลุ่ม S ชุมชนขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร และศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรมรวมพลคนลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง พร้อมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จการดำเนินงานการจัดการขยะที่ต้นทางของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และหน่วยงานต้นแบบ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB