เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาคมหมู่บ้าน

การประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการออกข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

แชร์

การออกประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า หมู่ที่ 1 - 18 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีต่อการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ....... และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. ........ 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาคมหมู่บ้าน
0.01s. 0.50MB