นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 9 คน

เยี่ยมชม 7,027 คน

ข่าวประชาคมหมู่บ้าน

การประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการออกข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

22 พฤศจิกายน 2562 300 ครั้ง กัลยากร เนื่องวัง แชร์  

การออกประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า หมู่ที่ 1 - 18 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีต่อการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ....... และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. ........ 

เอกสารแนบ 16 ไฟล์
.424.30 KB   แสดงภาพ
.401.00 KB   แสดงภาพ
.348.67 KB   แสดงภาพ
.327.34 KB   แสดงภาพ
.448.53 KB   แสดงภาพ
.414.64 KB   แสดงภาพ
.428.01 KB   แสดงภาพ
.450.93 KB   แสดงภาพ
.442.54 KB   แสดงภาพ
.406.10 KB   แสดงภาพ
.526.71 KB   แสดงภาพ
.398.19 KB   แสดงภาพ
.434.64 KB   แสดงภาพ
.557.84 KB   แสดงภาพ
.514.20 KB   แสดงภาพ
.556.45 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา