นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 11 คน

เยี่ยมชม 6,427 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

21 สิงหาคม 2563 84 ครั้ง กัลยากร เนื่องวัง แชร์  

 

โครงการฝึอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2563 ณ ไร่ศรีวรรณ ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบล ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน พัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และเพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 


ประมวลภาพกิจกรรม 45 ภาพ

เปลี่ยนภาษา