นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 13 คน

เยี่ยมชม 6,205 คน

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา แด่พระภิกษุสามเณร ตำบลลานบ่า

3 กรกฎาคม 2563 75 ครั้ง กัลยากร เนื่องวัง แชร์  

นายก อบต.ลานบ่า ร่วมด้วย รองนายก อบต.ลานบ่า ประธานสภา อบต.ลานบ่า สมาชิกสถา อบต.ลานบ่า พนักงานเจ้าหน้าท่ี่ อบต.ลานบ่า ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา แด่พระภิกษุสามเณรในพื้นที่ตำบลลานบ่า เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8) หรือเทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ถือว่าเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธที่สำคัญวันหนึ่งของประเทศไทย โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนในช่วงฤดูฝน ซึ่งวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) พุทธศาสนิกชนชาวไทย รวมถึงพระมหากษัตริย์และบุคคลทั่วไปได้สืบทอดประเพณีการปฏิบัติและการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานตั้งแต่สมัยสุโขทัย


ประมวลภาพกิจกรรม 24 ภาพ

เปลี่ยนภาษา