นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 30 คน

เยี่ยมชม 7,024 คน

ข่าวกิจกรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า

27 มกราคม 2563 257 ครั้ง กัลยากร เนื่องวัง แชร์  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า 

 

          ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 231 กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง

          อาศัยอำนาจตามข้อ 231 ประกอบข้อ 34 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า 

         โดยจะดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า 

          ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานนิติการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า

          ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กำหนดด้วยตนเองต่อ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในประกาศ

          ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า โทร.0-5691-3500

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.123.01 KB   แสดงภาพ
.102.13 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 2 ภาพ

เปลี่ยนภาษา