นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 15 คน

เยี่ยมชม 7,034 คน

ข่าวกิจกรรม

การลงพื้นที่ตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2562 รอบที่ 2 ระดับประเทศ พื้นที่ชุมชนบ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 12 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

27 กันยายน 2562 455 ครั้ง กัลยากร เนื่องวัง แชร์  

          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)
ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนชุมชนปลอดขยะที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ ซึ่งชุมชนบ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 12 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกชุมชนผ่านเข้ารอบที่ 2 ระดับประเทศ โดยคณะกรรมการตัดสินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

          วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 คณะกรรมการตัดสินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2562 ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2562 ระดับประเทศ ชุมชนบ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 12 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
โดยมีนายชนก มากพันธุ์ นายอำเภอหล่มสัก พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอหล่มสัก ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะผู้บริหาร อบต.ลานบ่า ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ม.12 คณะครูโรงเรียนบ้านท่าขาม เจ้าหน้าที่ อบต.ลานบ่า ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เด็กและเยาวชนชุมชนบ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 12 ร่วมให้การต้อนรับ และนำลงพื้นที่ตรวจประเมิน 

          คณะกรรมการที่ลงตรวจประเมิน
           1. นางปราณีต  ถาวร                 ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามประเมินผล
           2. นายวิชาญ  สุขสว่าง               ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
          3. นายฐนกริศ  รัตนพงศ์กวี          ผอ.กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
           4. นายวรกร  แต้นำชัย               นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
           5. นายมานะ  บุญโภคา              สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
           6. นายดำรงศักดิ์  จันทร์วิไล         สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
           7. นางสาววรรณวิษา  ถูระบุตร      นักวิชาการสิ่งแวดล้อม / ผู้ประสานงาน

เปลี่ยนภาษา