นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 41 คน

เยี่ยมชม 58,031 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
3 ก.ย. 06องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังประกาศ การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13 ก.ย. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบข้อบัญญัติตำบล พ.ศ. 2563
11 มิ.ย. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
10 ม.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยแผนปฏิบัติการส่งเสริมความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจฯ พ.ศ. 2562
26 ธ.ค. 03องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
19 ธ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละครประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
13 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลปากดุกรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
13 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลปากดุกรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน
13 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วคู่มือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.สระแก้ว
13 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลศิลารายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ วิเคราะห์ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
13 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลงขอข้อมูลแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำที่ใช้เงินนอกงบประมาณดำเนินการ (พช0218/ว608) กองช่าง
13 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลงแจ้งมาตรการปรับลดเวลาการปฏิบัติงานของธนาคาร (พช089/23716) ทุกส่วนราชการ
13 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลงการใช้คำขวัญของจิตอาสาพระราชทาน (พช0218/ว617) ทุกส่วนราชการ
13 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลงขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดผังเมืองเฉพาะตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.62 (พช0218/ว604) กองช่าง
13 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลงการเผยแพร่ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่องกำหนดแบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำฯลฯ (พช0218/ว605) กองช่าง
13 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลงขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้" (พช0218/ว606) ทุกส่วนราชการ
13 พ.ค. 64เทศบาลตำบลแคมป์สนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลแคมป์สน
13 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลงข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0218/ว601) ทุกส่วนราชการ
13 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลงประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0218/ว598) สนป.
13 พ.ค. 64เทศบาลตำบลแคมป์สนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและรายงานผลของปีที่ผ่านมา
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/74 | แสดง 20 จาก 1472 รายการ
เปลี่ยนภาษา