นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 134 คน

เยี่ยมชม 31,700 คน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
13 ธ.ค. 62การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment : ITA) แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา