นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 68 คน

เยี่ยมชม 58,084 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 มิ.ย. 63คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต. แชร์  
21 ก.พ. 63การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แชร์  
20 ก.พ. 63การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
20 ก.พ. 63การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แชร์  
20 ก.พ. 63การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ แชร์  
20 ก.พ. 63การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ แชร์  
20 ก.พ. 63การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่1, ง และ จ ลักษณะที่1) แชร์  
20 ก.พ. 63การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม มาตรา 21  แชร์  
20 ก.พ. 63การรับชำระภาษีป้าย แชร์  
20 ก.พ. 63การจดทะเบียนพาณิชย์ แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา